החלטות מיסוי

שנת 2020

החלטת מיסוי 4529/20 – פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105א(2) לפקודה

שנת 2019

החלטת מיסוי 3629/19 – העברת מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה

החלטת מיסוי 6347/19 – העברת נכסי פעילות בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיד לאחר מיזוג בהתאם להוראות סעיף 103ב לפקודה

שנת 2018

החלטת מיסוי 6687/18 – פיצול אופקי לחברה חדשה לפי סעיף 105א(1) לפקודה, והעברת המתפצלת והקולטת לחברת החזקות לפי סעיף 104ב לפקודה

החלטת מיסוי 2291/18- מיזוג סטטוטורי בין חברות שטרם הפיקו הכנסה עסקית לפי סעיף 2(1) לפקודה

החלטת מיסוי 2024/18-מיזוג בדרך של החלפת מניות עם חברת החזקות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה, ומיד לאחר מכן העברת חלק מהמניות המוקצות במיזוג לאחד מבעלי המניות לחברה בשליטתו בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 3838/18 – מיזוג בדרך של החלפת מניות עם "שלד בורסאי" בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה

החלטת מיסוי 1399/18 – מיזוג שותפויות

שנת 2017

החלטת מיסוי 9932/17 (פורסם בשנת 2018) – העברת מניות לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה, ולאחר מכן העברת החברה המעבירה לפי סעיף 104א לפקודה לחברה האחות

החלטת מיסוי 9006/17 העברת זכות לשותפות רשומה בהתאם להוראות סעיף 104ב ו-103א(א) לפקודה

החלטת מיסוי 2291/17 – העברת נכס משותף לחברה קיימת בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 242

החלטת מיסוי 1063/17 – מיזוג שותפויות – בהתאם להוראות סעיף 103א(א) לפקודה

החלטת מיסוי 2306/17 – הפרת תנאי שינוי מבנה – יישום הוראות סעיף 104ז לפקודה

שנת 2016

החלטת מיסוי 5364/16 – פיצול חברת בת לחברה קיימת (חברת האם)

החלטת מיסוי 7634/16 – 104א לחברה חדשה, ומיד לאחר מכן מיזוגה בדרך של החלפת מניות לפי 103כ עם "שלד בורסאי"

החלטת מיסוי 6689/16 – העברת נכסי פעילות לפי 104א לחברה חדשה, ומיזוגה לפי 103ב עם חברה שנרכשה בעסקה חייבת

שנת 2015

שנת 2014

החלטת מיסוי 7789/14 – העברת חלק בנכס משותף בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 8597/14- מיזוג חברת נכדה לחברת בת המגישה דוחות מאוחדים לפי חוק עידוד תעשיה עם חברת האם, בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 6593/14- העברת מניות לפי הוראות סעיף 104א לפקודה – החלטת מיסוי שלא בהסכם

החלטת מיסוי 5867/14- הוראות סעיף 104ב לפקודת מס הכנסה

שנת 2013

החלטת מיסוי 5656/13- מיזוג חברת בת לחברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, כאשר לא יראו במיזוג מכירה לעניין חילוף זכויות שנעשה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין

שנת 2012

החלטת מיסוי 9034/12- העברת נכסים לפי סעיפים 104א ו- 104ג לפקודה באגודה שיתופית

החלטת מיסוי 8603/12- כללי רצף בהחלפת אופציות במסגרת הוראות סעיף 104ח לפקודה 

החלטת מיסוי 6852/12- החלפת מניות לפי סעיף 104ח לפקודה

החלטת מיסוי 5643/12- מיזוג אגודה שיתופית עם חברת אם וחברת בת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, ומיד לאחר מכן העברת מניות חברה זרה לחברה זרה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

שנת 2011

החלטת מיסוי 9647/11- העברת נכסים לחברה לפי סעיף  104א לפקודה והוראות סעיף 23 לחוק עידוד תעשיה (מסים)

החלטת מיסוי 9076/11- העברה של מניות מחברה זרה לחברה תושבת ישראל

החלטת מיסוי 8758/11- כללים למיזוג רבעוני

החלטת מיסוי 8686/11- מיזוג חברת בת שהינה איגוד מקרקעין ללא פעילות לחברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 7845/11- העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה, מיד לאחר מכן מיזוגה עם החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, ובנוסף התייחסות להעברת עובדים במסגרת מיזוג לחברה קולטת

החלטת מיסוי6985/11- העברת מניות מחברה זרה לחברה ישראלית

החלטת מיסוי 5987/11- מיזוג חברות אחיות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (ללא תחולת מגבלת יחסי הגודל)

החלטת מיסוי 5874/11- מיזוג חברות לא קשורות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 5548/11-  הפרה של הוראות סעיף 104א לפקודה ויישום הוראות סעיף 104ז לפקודה

החלטת מיסוי 4796/11- מיזוג חברות אחיות לפי סעיף 103 לפקודה (לחברה המעבירה לא היו עדיין הכנסות)

החלטת מיסוי 3652/11- החלפת מניות של חברה זרה במניות של חברה ציבורית זרה

החלטת מיסוי 2457/11- מיזוג בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ לפקודה

החלטת מיסוי 2285/11- העברת נכס לפי הוראות סעיף 104א ואישור חברה עתירת מו"פ

החלטת מיסוי 1596/11- מבחן רוב הנכסים

החלטת מיסוי 1463/11- העברת זכות בLLC לחברה זרה

החלטת מיסוי 1254/11- מיזוג בדרך של החלפת מניות

שנת 2010

החלטת מיסוי 8898/10- העברת מניות בין חברות אחיות

החלטת מיסוי 7715/10- מגבלות על בעלי מניות תושבי חוץ פטורים

החלטת מיסוי 6587/10- הקצאת זכויות לפי סעיף 104ד(1) לפקודה

החלטת מיסוי 6527/10- שינוי מבנה מורכב

החלטת מיסוי 6526/10- העברת מניות בין חברות זרות אחיות

החלטת מיסוי 5682/10- החלפת מניות ל"שלד בורסאי" בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

החלטת מיסוי 4509/10- העברת נכסים לפי סעיף 104ב(ו) והעברת מניות לחברה זרה לפי סעיף 104ב

החלטת מיסוי 3095/10- מיזוג חברת בת לחברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה כאשר לשתי החברות רווחים ממפעל מאושר/מוטב

החלטת מיסוי 2874/10- אישור חברות עתירות מו"פ

החלטת מיסוי 1141/10- מיזוג ל"שלד בורסאי"

שנת 2009

החלטת מיסוי 1881/09- המשך החזקה במניות החברה הנעברת ע"י בעלי המניות המעבירים

החלטת מיסוי 1794/09- החרגה ממבחן "רוב הנכסים"

החלטת מיסוי 1664/09- פיצול לחברה קיימת ושינוי מבנה מורכב

החלטת מיסוי 1364/09- סעיף 103ג(8) – הגבלה בעקיפין

שנת 2008

החלטת מיסוי 11/08- מכירה בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ח לפקודה

החלטת מיסוי 10/08 – העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, במקביל העברת מניות באוצר בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה, ומיד לאחר מכן העברת החברות המעורבות לחברה תושבת חוץ בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 9/08- מיזוג קרנות נאמנות בהתאם להוראות סעיף 103 ו- 103א(א) לפקודה

החלטת מיסוי 8/08- העברה חברה בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה לחברה קולטת, העברת שלוש חברות בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה לאותהחברה קולטת, ומיד לאחר מיזוג ארבעת החברות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 7/08- העברת מניות חברה זרה לחברה ישראלית בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה, העברת נכסים לחברה אחות בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) ואישור חברת מו"פ

החלטת מיסוי 6/08- העברת מניות לחברה תושבת חוץ בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 5/08- העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ופיצול לחברה קיימת בהתאם להוראות סעיף 105ט לפקודה

החלטת מיסוי 4/08- העברת מניות בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוגה עם החברה הקולטת ועם חברה אחות של החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 3/08- העברות נכסים ומיזוג חברות – העברת נכסים בהתאם לסעיף 104ב לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוג החברה הקולטת עם חברה אחות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 2/08- פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105(א)(2) לפקודה

החלטת מיסוי 1/08- העברת נכסים לחברה זרה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

שנת 2007

החלטת מיסוי 35/07- העברת מניות חברה ישראלית לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ואישור חברת מו"פ

החלטת מיסוי 7/07-העברת מניות לפי סעיף 104ג

החלטת מיסוי 6/07- העברת נכס לפי הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה

החלטת מיסוי 5/07- העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוגה עם החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 4/07- מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

החלטת מיסוי 3/07- פיצול אנכי לפי הוראות סעיף 105א(2)

החלטת מיסוי 2/07- שרשרת מיזוגים בהתאם להוראות סעיפים 103 לפקודה ו- 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב הכוללים העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיד לאחר מיזוגה עם החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 1/07- פיצול אופקי לפי הוראות סעיף 105א(1)

שנת 2006

החלטת מיסוי 85/06- החלפת מניות לפי סעיף 104ח לפקודה

החלטת מיסוי 84/06- החלפת מניות לפי סעיף 104ח לפקודה

החלטת מיסוי 83/06- מיזוג בת לאם לפי סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 82/06- מיזוג רבעוני אם-בת-נכדה לפי סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 81/06- מיזוג לפי סעיף 103כ ל"שלד בורסאי"

החלטת מיסוי 80/06- העברת נכס מו"פ לחברה אחות לפי סעיף 104ב(ו)

החלטת מיסוי 79/06- העברת מניות בחברות זרות לחברה זרה בהתאם לסעיף 104ב

החלטת מיסוי 49/06- העברת מניות חברה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוגה עם החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 48/06- העברת נכסים ופיצול אנכי בהתאם לסעיפים 104א ו- 105(א)(2) לפקודה

החלטת מיסוי 47/06- העברת מניות בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה, ולאחר מכן מיזוג שלוש חברות אחיות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 46/06- פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105(א)(2) לפקודה (פיצול אנכי)

החלטת מיסוי 45/06-  פיצול אגודה שיתופית בהתאם לסעיף 105א(1) לפקודה (פיצול אופקי)

החלטת מיסוי 44/06- מיזוג קרנות נאמנות בהתאם להוראות סעיף 103 ו- 103א(א) לפקודה

החלטת מיסוי 43/06- מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

החלטת מיסוי 42/06- שרשרת מיזוגים בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה וסעיף 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב

החלטת מיסוי 41/06- מיזוג חברות קשורות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 40/06- מיזוג חברת בת לחברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 39/06- העברת נכס בין חברות אחיות בהתאם לסעיף 104ב(ו) לפקודה

החלטת מיסוי 38/06- העברת נכס בין חברות אחיות בהתאם לסעיף 104ב(ו) לפקודה

החלטת מיסוי 37/06- העברת נכסים בהתאם לסעיפים 104ב ו- 104ב(ו) לפקודה

החלטת מיסוי 36/06- העברת מניות לחברה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 35/06-העברת מניות חברה ישראלית לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה ואישור חברת מו"פ

החלטת מיסוי 7/06- העברת מניות חב' ישראלית לחב' זרה בהתאם לסעיף 104ב לפקודה ואישור מו"פ

החלטת מיסוי 6/06- העברת מניות בהתאם לסעיפים 104א ו- 104ג לפקודה

החלטת מיסוי 5/06- העברת נכסים תמורת מניות בחברה בהתאם לסעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 4/06- החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה

החלטת מיסוי 3/06- מיזוג חברות אחיות בהתאם לסעיף 103 בפקודה

החלטת מיסוי 2/06- מיזוג חברות בהתאם לסעיף 103 בפקודה

החלטת מיסוי 1/06- החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לפקודה