104ב(ד)

העברת נכסים ברי פחת

בהתאם לסעיף 104ב(ד) לפקודה, מספר יחידים יכולים להעביר מספר נכסים ברי פחת בפטור ממס (דחיית מס), לפי הפקודה, בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים:

1. זהות המעבירים – יחידים בלבד.

2. החברה אליה מועברים הנכסים – חברה חדשה בלבד שהוקמה במיוחד לצורך שינוי המבנה.

3. הנכסים המועברים – נכסים ברי פחת בלבד. במסגרת הסעיף לא ניתן להעביר נכס שהוא זכות במקרקעין.

4. התמורה – העברת הנכסים בתמורה להקצאת מניות בלבד, כאשר לכל אחד מהיחידים המעבירים הוקצו מניות בהתאם ליחס בין שווי השוק של הנכס שהעביר לשווי השוק של כלל הנכסים המועברים.

5. תכלית ההעברה – ניהול ותפעול מאוחד של הנכסים המועברים.

6. החזקה במניות החברה – למשך שנתיים לפחות לא חל שינוי בזכויותיהם של בעלי המניות בחברה. 

7. החזקה בנכסים המועברים – החברה תחזיק בנכסים המועברים שנתיים לפחות ממועד ההעברה, ותעשה בהם שימוש מקובל במהלך עסקיה.

8. מגבלה ביחס לכמות היחידים – הכמות המקסימלית של המעבירים הינה עשרה. בסמכות מנהל רשות המסים לאשר מספר רב יותר ביחס לאגודה שיתופית.

9. יחסי שווי – יחסי השווי מוגבלים ליחס של 1:4 בין הנכסים המועברים. בסמכות מנהל רשות המסים לאשר חריגה מיחס זה.