104ב(ו)

העברת נכס בין חברות אחיות

בהתאם לסעיף ניתן להעביר בפטור ממס (דחיית מס) לפי הפקודה ולפי חוק מיסוי מקרקעין נכס בין חברות שבעלי הזכויות בהן זהים, ושיעור ההחזקה של כל אחד מבעלי הזכויות זהה בשתי החברות.

כמפורט בסעיף, בכדי שההעברה תהיה פטורה ממס יש לעמוד במספר תנאים מצטברים:

1. זהות בהחזקות החברה מעבירת הנכס (להלן: "החברה המעבירה"), והחברה אליה מועבר הנכס (להלן: "החברה האחות").

2. החזקה במניות – במהלך התקופה הנדרשת יש להחזיק 25% לפחות בכל אחת מהזכויות בחברה המעבירה ובחברה האחות.

כמו כן, יש לעמוד במספר תנאים נוספים, כמפורט בתקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד – 1994 (להלן: "התקנות"):

1. תכלית עסקית כלכלית – ההעברה נדרשת לתכלית עסקית כלכלית, כשמטרתה העיקרית הינה הפעלת עיקר הנכס בידי החברה האחות, ולא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות.

2. היעדר תמורה – לא ניתנה תמורה בשל הנכס המועבר, במישרין ו/או בעקיפין. יובהר, כי בהתאם לסעיף אין דרישה להקצאת מניות נוספת.

3. החזקה במניות – הסעיף מפנה לסעיף 104ד(1) לפקודה, אשר אינו רלוונטי לאחר תיקון 242. השינוי בהחזקה במניות לאחר תיקון 242, יכול להיעשות כמפורט בהוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה עצמן.

4. איגודי מקרקעין – נדרש כי בתקופה שתחילתה שנתיים לפני מועד העברה וסיומה שנתיים לאחר מועד ההעברה, שתי החברות אינן איגוד מקרקעין. יוער, כי בעבר כללו גם העברות בהתאם לסעיפים אחרים מגבלות ביחס לאיגודי מקרקעין. מגבלות אלו הוסרו/שונו במשך השנים, מבלי שניתנה התייחסות בחקיקה להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה.

5. מניעת יצירת חברה מעבירה גירעונית – נדרש כי שווי שוק הנכסים הנותרים בחברה המעבירה לא יפחת משווי ההתחייבויות בה.

6. הפחתת הון – במידה והעברת הנכס כרוכה בהפחתת הון של החברה המעבירה, יש צורך בצו של בית המשפט. יוער, כי סעיפים דומים ביחס להעברות בהתאם לסעיפים אחרים תוקנו, כך שלא נדרש אישור ביהמ"ש, אך במסגרת תיקוני החקיקה לא ניתנה התייחסות להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה.

7. אישור רשות המסים – נדרש אישור מראש של מנהל רשות המסים – מחלקת מיזוגים פיצולים להעברה.

רווחים ראויים לחלוקה

בהתאם לתקנות הרווחים הראויים לחלוקה של החברה המעבירה מחולקים בין החברה המעבירה והחברה האחות, בהתאם ליחס בין שווי הנכס המועבר ושווי החברה המעבירה.

הגבלת קיזוז הפסדים

הגבלת קיזוז הפסדים עסקיים והפסדים הוניים שנוצרו עד תום שנת המס בה הועבר הנכס, ביחס לשתי החברות לתקופה שתחילתה העברת הנכס וסיומה שנתיים מתום שנת המס בה הועבר הנכס, וזאת עד לגובה שווי השוק של הנכס המועבר.

מניות החברה המעבירה והחברה האחות

מחיר מקורי

מחיר מקורי יחסי יופחת מהחברה המעבירה ויתווסף לחברה האחות, וזאת בהתאם ליחסי השווי בין הנכס המועבר והחברה המעבירה. במסגרת התקנות ניתנה התייחסות לאופן העברת ומיסוי הסכום האינפלציוני, בדומה ל"הפרש התיאום", ביחס להעברות לפי סעיפי 104א ו- 104ב לפקודה. 

מועד רכישה

לכאורה, קובע הסעיף כי מועד העברת הנכס ייקבע כמועד הרכישה של מניות החברה המעבירה ושל מניות החברה האחות. כמפורט לעיל, לא נדרשה הקצאה של מניות בגין העברת הנכס, בשונה מהדרישה ביחס להוראות סעיפים 104א ו- 104ב לפקודה.

התקנות חוקקו בשנת 1994, מאז חלו שינויים בשיעורי המס, לרבות שיעור מס רווח הון. במסגרת התקנות לא ניתנה התייחסות לשינויי החקיקה, לרבות שינוי שיעורי המס, בשונה לדוגמא מהתייחסות במסגרת סעיפי 104א ו- 104ב לפקודה, בהם ניתנה התייחסות לשינוי שיעורי המס (ראה לדוגמא הוראות סעיף 104ו לפקודה).