סעיף 104ד לפקודה קובע הקלות ביחס להמשך ההחזקה בזכויות בחברה אליה הועבר נכס לפי סעיפים 104א – 104ג לפקודה, וביחס להמשך ההחזקה בנכס המועבר. כמו כן, קובע הסעיף מס רכישה מופחת בגובה 0.5%, ביחס לכל העברת נכס שלא חויבה במס שבח, בהתאם לסעיפים 104א – 104ג לפקודה.

מכירת המניות

נקבע כי לא יראו במכירת זכויות שלא מרצון כפגישה בדרישת ההחזקה בזכויות בחברה

מכירת הנכס המועבר

נקבע כי לא יראו בשיחלוף לפי סעיף 96 לפקודה או סעיף 27 לפקודה כמכירה.

נקבע כי לא יראו במכירה שלא מרצון כמכירה.

חיוב במס שבח

מקום בו הועבר נכס הכפוף למס שבח, וניתן פטור ממס (דחיית מס) לפי סעיפים 104א – 104ג לפקודה, יחול מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% משווי הנכס המועבר.