בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה, החברה אליה הועבר נכס (להלן: "החברה הקולטת") בהתאם לסעיף 104א לפקודה או סעיף 104ב לפקודה, נכנסת לנעלי המעביר.

כלומר, המחיר המקורי של הנכס, יתרת המחיר המקורי, יום הרכישה ושווי הרכישה יהיו כפי שהיו בידי מעביר הנכס.

כמו כן, מגביל הסעיף קיזוז הפסדים ממכירת נכס מועבר לפי סעיפים 104א עד 104ג לפקודה, בדומה להוראות הדנות בהגבלת קיזוזי הפסדים בסעיף 103כ לפקודה, הדן במיזוג בדרך של החלפת מניות. קיזוז הפסד או רווח ממכירת הנכס המועבר מוגבל:

1. בשנת העברת הנכס ובשנתיים שלאחריה – כנגד הפסד או רווח בחברה הקולטת. 

2. בשלוש השנים שלאחר מכן – כנגד הפסד או רווח שנוצר מנכסים שנרכשו על ידי החברה הקולטת, לפני מועד ההעברה.

3. ביחס להפסד שנוצר בידי החברה הקולטת לפני מועד ההעברה – פריסת ההפסד, בדומה להוראות סעיף 103ח לפקודה. הוראה זו לא תחול במידה ונרכשו אמצעי השליטה בחברה הקולטת (למעלה מ- 50%) לאחר שחלפו שלוש שנות מס מתחילת שנת המס בה הועבר הנכס.