הסעיף קובע את הכללים שיחולו ביחס למכירת מניות שהוקצו בתמורה להעברת נכסים לפי סעיפי 104א ו104ב לפקודה. כמו כן, מגביל הסעיף תחולת פטורים לפי סעיף 97 לפקודה ביחס לסעיפים האמורים.

בנוסף, קובע הסעיף כללים ביחס להעברת נכס בין חברות אחיות – הסעיף קובע חיוב במס במכירה בפטור של מניות החברה המעבירה או החברה האחות, ובנוסף קובע חיוב במס בעת העברת הנכס, מקום בו החברה המעבירה הינה חברת בעלת עודפים ממפעל מאושר או מפעל מוטב.

הוראות ביחס לסעיפים 104א ו- 104ב לפקודה

מחיר מקורי של המניות המוקצות

המחיר המקורי של המניות המוקצות בהעברה לפי סעיף 104א או 104ב לפקודה יהיה יתרת המחיר המקורי של הנכס המועבר כשהיא מתואמת עד למועד ההעברה.

במידה ושווי השוק של הנכס המועבר במועד ההעברה נמוך מהיתרה המתואמת, אזי המחיר המקורי של המניות המוקצות יהיה בגובה שווי השוק של הנכס המועבר, אך לא פחות מיתרת המחיר המקורי (הלא מתואמת).

הסעיף מגדיר את המונח "הפרש תיאום", אשר הינו סוג של סכום אינפלציוני בגובה ההפרש בין המחיר המקורי שנקבע למניות המוקצות ובין יתרת המחיר המקורי (הלא מתואמת) של הנכס המועבר.

במכירת המניות המוקצות יתווסף הפרש התיאום לתמורה וימוסה כסכום אינפלציוני.

מועד רכישה של המניות המוקצות

מועד הרכישה של המניות המוקצות יהיה מועד ההעברה של הנכס, אך כאשר הנכס המועבר נרכש לפני מועד השינוי (יום ה 1.1.12 בו הועלה שיעור המס על רווחי הון), יהיה מועד הרכישה של המניות המוקצות מועד הרכישה של הנכס המועבר.

הגבלת פטורים

הסעיף מגביל תחולת פטורים לפי סעיף 97 לפקודה במכירת המניות המוקצות.

הוראות ביחס לסעיף 104ב(ו) לפקודה

מכירה בפטור

בסעיף נקבע כי במכירה בפטור לפי סעיף 97 לפקודה של מניות החברה המעבירה או מניות החברה האחות (אליה הועבר הנכס) יחויב המוכר בדיבידנד, בגובה חלקו היחסי בעלות הנכס המועבר.

חוק עידוד

כאשר נעשתה העברה של נכס על ידי חברה בעלת מפעל מאושר או מפעל מוטב, בעלת עודפים מהמפעל האמור, יהיה חיוב במס, כאילו חולק דיבידנד בגובה עלות הנכס המועבר (עד גובה הדיבידנד הניתן לחלוקה).