סעיף 104ז לפקודה

סעיף 104ז לפקודה קובע את הדיווחים הנדרשים ביחס לשינויי מבנה לפי סעיפים 104א, 104ב, 10ב(ד), 104ב(ו), 104ג לפקודה (להלן: "סעיפי 104"). כמו כן, קובע הסעיף את ההוראות שיחולו כאשר תהא הפרה של תנאי הסעיף הרלוונטיים.

חובת הודעה

בהתאם להוראות סעיף 104ז(א) לפקודה יש חובת הודעה תוך 30 ימים לפקיד השומה על העברת הנכס. ההודעה צריכה להיעשות בהתאם לתקנות הרלוונטיות. יצוין,  כי העברה בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה או בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה, יכולה להיעשות רק באישור מנהל רשות המסים – מחלקת מיזוגים פיצולים.

כמו כן, העברה לפי סעיפים 104א או 104ב לפקודה לחברה זרה, אף היא מחייבת אישור מנהל רשות המסים – מחלקת מיזוגים פיצולים.

מכוח סעיף 104ז לפקודה, נחקקו תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ"ז – 1997 הקובעות את כללי הדיווח ביחס להעברות לפי סעיפי 104, כדלקמן:

1. כלל סעיפי 104 – הודעה לפי טופס 1512, בצירוף הטפסים הבאים:

2. 104א – טופס 1512א + טופס 1512ד.

3. 104ב – טופס 1512ב + טופס 1512ד ביחס לכל אחד מהמעבירים.

4. 104ב(ד) – טופס 1512ג + טופס 1512ד ביחס לכל אחד מהמעבירים.

5. 104ב(ו) – הבקשה שהוגשה לאישור המנהל + טופס 1513א.

למעבר לעמוד הכולל הטפסים דלעיל – לחץ כאן

הפרה

בעיקרון, לאחר תיקון 242 מתבטל הפטור שניתן במועד ההעברה, ויחול מס מלא בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ממועד ההעברה. הסעיף מפנה להוראות הדנות בהפרה ביחס למיזוג. 

בהתאם לעמדת רשות המסים, במקרה של הפרה, הנובעת ממכירת הנכס המועבר, יש להגיש לפקיד השומה דוח מתקן ביחס להעברת הנכס המועבר, וזאת תוך 30 ממועד ההפרה. בהמשך לכך, יש לעדכן את:

1.  מחיר המניות המוקצות בגין הנכס המועבר נשוא ההפרה.

2. מחיר הנכס המועבר בידי החברה אליה הועבר הנכס.

ראה לדוגמא החלטת מיסוי 5548/11, העוסקת בהפרה בהתאם לדין הישן, לפני שינוי הוראות סעיף 104ז לפקודה, במסגרת תיקון 242.

אגרה

כמו כן, בסעיף נקבעה חובת תשלום אגרה ביחס לבקשה לשינוי מבנה, המוגשת לרשות המסים.