החלפת מניות במניות חברה ציבורית

בהתאם לסעיף 104ח לפקודה ניתן להחליף מניות (לרבות אופציות) חברה (פרטית או ציבורית) (להלן: "המניות המועברות"), בתמורה להקצאת מניות חברה ציבורית (להלן: "החברה הקולטת") בפטור ממס לפי הפקודה או לפי חוק מיסוי מקרקעין. במסגרת החלפת המניות ניתן לקבל בנוסף למניות המוקצות, תמורה נוספת במזומן. מובהר, כי ביחס לתמורה הנוספת יחול חיוב במס במועד ההחלפה.

בסעיף זה לא ניתנת דחיית מס עד למכירה בפועל של המניות המוקצות, אלא דחיית מס מוגבלת בזמן – ביחס למחצית המניות המוקצות הדחייה מוגבלת לשנתיים, וביחס למחצית הנוספת הדחייה מוגבלת לארבע שנים, וזאת כפי שיפורט להלן.

מועד המכירה

ביחס למחצית המניות המוקצות – המוקדם מבין מועד המכירה בפועל ובין שנתיים ממועד ההחלפה.

ביחס למחצית השנייה של המניות המוקצות – המוקדם מבין מעוד המכירה בפועל ובין ארבע שנים ממועד ההחלפה.

כאשר המניות חסומות מכוח דין, ניתנת דחייה לתקופה של חצי שנה מתום תקופת החסימה.

התמורה

כאשר המניות נמכרו, תחשב תמורה בגובה לפי מחיר המכירה בפועל.

כאשר המניות לא נמכרו בפועל, תחשב התמורה בגובה ממוצע שווי המניה בבורסה ב- 30 ימי המסחר הקודמים למועד המכירה.

כמו כן, לתמורה יש להוסיף את הדיבידנד שחולק בגין המניות הנמכרות/נחשבות כנמכרות, החל ממועד ההחלפה ועד מועד המכירה.

סכום מס ששולם בעת חלוקת הדיבידנד בגין המניות הנמכרות, יינתן כזיכוי במכירת המניות (מתואם למועד המכירה).

תנאים

1. זהות החברה הקולטת – חברה ציבורית.

2. יחסי שווי – כמות המניות המוקצות בחברה הקולטת, הינה בהתאם ליחסי השווי בין שווי המניות המועברות ובין שווי החברה הקולטת.

3. הקצאה שוות זכויות – החברה הקולטת הקצתה מניות שוות זכויות לכל המעבירים.

4. העברת מלוא זכויות המעביר – במסגרת ההחלפה, הועברו כל זכויות המעביר, לרבות זכויות צד קשור לו. בסמכות מנהל רשות המסים לחרוג מכלל זה.

5. אישור מנהל רשות המסים – בהתאם לסעיף נדרש שהבקשה תוגש לפחות 30 ימים לפני מועד ההחלפה.

6. נאמן – 

א) הפקדת המניות המוקצות בחברה הקולטת בידי נאמן.

ב) חובת ניכוי מס במועד מכירת המניות המוקצות.

ג) הודעה בכתב על מועד תום תקופת הדחייה.

כללים ביחס לתמורה הנוספת

1. התמורה הנוספת תחויב במס במועד ההחלפה.

2. העלות המקורית – תהא בגובה העלות המקורית היחסית של המניות המוחלפות, לפי יחסי השווי בין התמורה במזומן, ובין סך התמורה (מזומן ושווי המניות המוקצות).

מס רכישה

במידה והמניות המוחלפות מהוות זכות באיגוד מקרקעין, ההחלפה תחשב כמכירה לעניין מס רכישה.

המניות המועברות

בדומה לנכס מועבר בתמורה להקצאת מניות לפי סעיף 104א לפקודה, יחולו לגבי המניות המועברות בידי החברה הקולטת הוראות סעיף 104ו לפקודה, בשינויים המחויבים.

שיעור המס במכירת המניות המוקצות

1. חלק רווח ההון עד למועד ההחלפה – יחויב במס בשיעור המס שהיה חל אילולא ההחלפה.

2. חלק רווח ההון ממועד ההחלפה ועד מועד המכירה – יחויב במס בשיעור המס החל לפי הוראות סעיף 91(א) או (ב) לפקודה – מס רווחי הון ליניארי.

חישוב חלקי רווח ההון האמורים – באופן ליניארי, לפי יחס התקופות.

תחולת פטורים במכירת המניות המוקצות

יחול פטור ממס לפי סעיף 97 לפקודה, רק אם המעביר היה זכאי לפטור זה במועד החלפת המניות.

סייג – העברה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.

מכירת המניות המוקצות לאחר תום תקופת הדחייה

במקרה בו היה חיוב במס בתום תקופת הדחייה, לפני מכירתן בפועל, בעת המכירה בפועל המחיר המקורי יהיה המחיר לצורך חישוב חבות המס בתום תקופת הדחייה, ומועד הרכישה החדש יהיה מועד תום תופת הדחייה.

שינוי מבנה נוסף

מיזוג או פיצול החברה הקולטת לא ייחשב כמכירת המניות המוקצות. בסמכות מנהל רשות המסים לקבוע כללים לעניין זה.

רווחים ראויים לחלוקה במכירת המניות המוקצות

לעניין זה נקבעו כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניה מוקצית בחברה תושבת ישראל), התשס"ב – 2002

שמירת דינים

1. תושב ישראל – מעביר תושב במועד ההחלפה, ייחשב כתושב ישראל גם במועד המכירה.

2. תושב חוץ – מעביר תושב חוץ במועד ההחלפה, והמניות המועברות נחשבות כנכס בישראל, ייראו גם את המניות המוקצות כנכס בישראל.

הגבלת קיזוז הפסדים

הגבלת קיזוז רווח או הפסד במכירת המניות המועברות בשנת המס של ההחלפה, ובמשך שנתיים שלאחריה, כנגד הפסד או רווח בחברה הקולטת. במשך שלוש שנים לאחר מכן, לא יותר לקיזוז רווח או הפסד שנוצר ממכירת המניות המועברות, כנגד רווח או ההפסד ממכירת נכסים שמועד רכישתם לפני מועד ההחלפה.

המניות המועברות בידי החברה הקולטת

מועד רכישה – מועד החלפת המניות ייחשב כמועד הרכישה.

מחיר מקורי – ייקבע לפי שווי השוק של המניות המוקצות במועד החלפת המניות.

כאשר מדובר בצדדים קשורים, יש סמכות לפקיד השומה להתערב

צדדים קשורים

במידה והמעביר והחברה הקולטת הינם צדדים קשורים, בסמכות פקיד השומה להתערב במחיר המקורי וביום הרכישה של המניות המוקצות,

החלפת אופציות 102

בסמכות מנהל רשות המסים – מחלקת מיזוגים פיצולים לקבוע פטור ממס (דחיית מס) גם ביחס לאופציות ומניות שהוקצו לפי סעיף 102 לפקודה, ולקבוע כללים ביחס לכך.